Põhilised sätted EHKL põhikirjast.

 • Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit, (edaspidi "Liit") on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate mittetulundusühing.
 • Liidu tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel Liidu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees. Pärast Liidu asutamist edendavad tema tegevust Liidu liikmed ja sponsorid.
 • Liit teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonidega ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.
 • Liit on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ning vajalikud arved pangas.
 • Liidul on oma sümboolika.
 • Liidu ametlikuks nimetuseks on:
  -    eesti keeles: Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit
  -     inglise keeles: Estonian Association of Gaming Operators
 • Liidu asukohaks on Eesti Vabariik.
 • Liiduga võivad ühineda Eesti Vabariigis registreeritud firmad, kes omavad kehtivat tegevusluba hasartmängude korraldamiseks:

            -     hasartmänge ning sellega sarnast tegevust korraldavad firmad
                  (totalisaatorid, kihlveod, õnnemängud);
            -     juhatuse otsusel muud juriidilised isikud, kes tunnustavad liidu põhikirja;
            -     meelelahutusmängude korraldajad;
            -     loto korraldusluba omavad firmad;
            -     hasartmängude ja eelpool loetletud tegevuse korraldamiseks vajalikku
                  kaadrit ettevalmistavad õppeasutused.

 • Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus kahe liikme soovitusel.

_______________________________________________________________ 

Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu põhikiri

ÜLDSÄTTED

1. Eesti Hasartmängude korraldajate Liit, (“edaspidi Liit”) on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate mittetulundusühing.

2. Liidu tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel Liidu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees. Pärast Liidu asutamist edendavad tema tegevust Liidu liikmed ja sponsorid.

3. Liit teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, teadus-, ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, loominguliste liitudega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ning vajalikud arved pangas.

5. Liidul on oma sümboolika.

6. Liidu ametlikuks nimetuseks on Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit.

7. Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

II LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

8. Liidu eesmärgiks on Liidu liikmete ühishuvide teostamine ja tegevuse koordineerimine hasartmängude korraldamise alal.

Liidu tegevuse põhisuunad on:

 • Terve konkurentsi põhimõtete toetamine ja nende eest seismine;
 • Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsusorganites, suhetes teiste juriidiliste ja üksikisikutega.
 • Liidu ja tema liikmete esindamine kohtutes, arbitraa¸is ja vahekohtus;
 • Osalemine Liitu ja tema liikmeid puudutavas seadusloomes ning seaduste väljatöötamisel (s.h. oma   seisukoha avalikustamine nimetatud küsimustes);
 • Liidu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui  välismaal;
 • Teenindus- ja majanduskogemuste üldistamine, nende levitamine;
 • Turu ja kliendiuuringute teostamine ning vastavate soovituste väljatöötamine;
 • Täienduskoolituse korraldamine;
 • Hasartmängude alast tegevust puudutava informatsiooni levitamine, s.h reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine
 • Hasartmänge ning neid korraldavate asutuste maine parandamiseks vajaliku poliitika teostamine (PR programmid);
 • Hasartmänguga seotud PR programmide läbiviimine, hasartmängu kui äritegevuse tunnistamisel tavapäraseks äritegevuse liigiks.

 9.  Liit teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega.

10. Liit võib välja anda ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid trükis, samuti avaldada reklaambuklette ja muud vastavat kirjandust.

11.  Liit võib korraldada igasuguseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.

12. Liit arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirja eesmärkide saavutamiseks ja materiaalsete (rahaliste) programmide realiseerimiseks.

Liidu majanduslik tegevus ei või muutuda omaette eesmärgiks ja rikastumise allikaks. Kõik laekunud summad peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamisele. Liit ei taotle oma majandustegevusest tulu, saadud kasumit ei jagata Liidu liikmete vahel.

13. Ühing võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, vahekohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss, pangaarved ja oma nimega pitsat. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

14.  Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Ühing valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid. 

III LIIDU LIIKMESKOND

15.  Liiduga võivad ühineda Eesti Vabariigis registreeritud firmad, kes omavad kehtivat tegevusluba hasartmängude korraldamiseks:

        -   hasartmänge ning sellega sarnast tegevust korraldavad firmad
            (totalisaatorid, kihlveod, õnnemängud);
        -   juhatuse otsusel muud juriidilised isikud, kes tunnustavad
            liidu põhikirja;
        -   meelelahutusmängude korraldajad;
        -   loto korraldusluba omavad firmad;
        -   hasartmängude ja eelpool loetletud tegevuse korraldamiseks
            vajalikku kaadrit ettevalmistavad õppeasutused.

16.  Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus kahe liikme soovitusel. Liidu uue liikme liikmelisus hakkab kehtima peale sisseastumismaksu tasumist.

Liidu liikme reorganiseerimise korral, juhul, kui liikmestaatus säilib põhikirjalise järjepidevuse alusel, sisseastumismaks tasumisele ei kuulu, reorganiseeritava liikme poolt makstud liikmemaksud kantakse tema asemel liikmeks astunu arvele. Juhul, kui reorganiseeritaval Liidu liikmel esinesid liikmemaksuvõlad, jõustub tema asemel põhikirjalise järjepidevuse alusel liikmeks astunu liikmestaatus alles peale nimetatud võlgade tasumist.

Liidu liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda informeerides sellest kirjalikult Liidu juhatust.

17.  Liige arvatakse üldkoosoleku otsuse alusel ühingust välja:

        -    õnnemängu tegevusloa lõppemisel või tühistamisel;
        -    kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
        -    tema poolt oma tegevuse või tegevusetusega kahju
              tekitamisel ühingu tegevusele või heale mainele;

Ajutiselt võidakse arvata üldkoosoleku otsuse alusel Liidu liikmeskonnast välja 1 aasta jooksul liikmemaksu mittetasumise eest staa¸ikas, vähemalt 3 aastase staa¸iga liige. Liikmestaatus ennistatakse kui võlad Liidu ees tasutakse 6 kuu jooksul alates liikmestaatuse peatamise kuupäevast.

18.  Juriidilisest isikust Liidu liiget esindab suhetes Liiduga selle juht või juhi (juhtorgani) poolt nimetatud liikme esindamiseks täielikke volitusi omav isik. 

IV LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED

19.  Liidu liikmetel on õigus:

        -     esitada Liidu liikmete hulgast esindajaid Liidu
               juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa Liidu
               teiste organite moodustamisest;
        -     esitada Liidu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
        -     osaleda Liidu poolt korraldatavatel üritustel;
        -     kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
        -     osaleda põhikirjas ettenähtud korras Liidu majandustegevuses ja selle
              juhtimisel ning vabalt tutvuda igal ajal Liidu dokumentatsiooniga. 

V LIIDU LIIKMETE KOHUSTUSED

20.  Liidu liikmed on kohustatud tunnustama ja täitma Liidu põhikirja ning tasuma liikmemaksu ja järgima Liidus kehtestatud kodukorda. 

VI LIIDU JUHTIMINE

21. Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.

22. Liidu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Liidu liikmetest kümne päeva jooksul.

23. Liidu üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on üle 50% Liidu liikmetest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem, kui 50% Liidu liikmetest, kutsub juhatus kümne päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate liikmete arvust kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks liiget.

24. Üldkoosoleku otsused loetakse vastu võetuks, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul osalenud Liidu liikmetest. Igal Liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Liidu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine Liidu liige.

25. Vajaduse korral võib Liidu juhatus vastu võtta otsuse viia mõne küsimuse, mis on põhikirja järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse, otsustamise läbi kirjalikul hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse üldkoosoleku otsus vastu võetuks, kui selle poolt hääletavad kõik Liidu liikmed.

26. Üldkoosolek kinnitab Liidu üldised tegevussuunad, juhatuse ja revisjonikomisjoni esimehe aruanded eelnenud tegevusperioodist. Üldkoosolek annab juhendid liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kohta kõigis Liidu tegevust puudutavates küsimustes.

Üldkoosolek         
        -    määrab Liidu juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;
        -  määrab kindlaks Liidu põhikirjalise tegevuse suunad ja vormid;
        -    teeb muudatusi Liidu põhikirja ja kinnitab uue põhikirja;
        -    kuulab ära juhatuse aruande Liidu tegevuse kohta;
        -    kinnitab Liidu aastaeelarve ja selle täitmise aruande;
        -    lõpetab Liidu tegevuse;
        -    moodustab likvideerimiskomisjoni;
        -    Liidu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Liidu tegevust
              puudutavates küsimustes.

27. Üldkoosolek valib lahtisel hääletamisel kaheks aastaks Liidu juhatuse.

28. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

29. Juhatus juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Liidu juhatusse kuulub üldkoosoleku poolt määratud arv liikmeid, kuid mitte vähem, kui kolm liiget ja mitte rohkem, kui 10 liiget. Juhatuse esimees kuulub juhatuse koosseisu.

30. Liidu juhatus korraldab Liidu tegevust tema poolt valitud esimehe kaudu. Juhatuse esimees valitakse üheks aastaks, taasvalimisega maksimaalselt kaheks aastaks.

31. Liidu juhatus võtab vastu Liidu liikmeid ning põhikirjas ettenähtud juhtudel arvab neid ajutiselt või alaliselt välja Liidu liikmeskonnast.

32. Juhatus korraldab Liidu rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist.

Liidu juhatus:

        -   koostab Liidu aastaeelarve ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;
        -   valib enda hulgast Liidu juhatuse esimehe;
        -   moodustab Liidu direktsiooni;
        -   kuulab ära Liidu direktori tegevusaruanded;
        -   kontrollib Liidu rahaliste vahendite kasutamist;
        -   annab oma tegevustest aru Liidu üldkoosolekule;
        -   otsustab Liidu majandusüksuste, filiaalide, esinduste ja fondide loomise;
        -   otsustab lepingute sõlmimise küsimustes, mis ei kuulu Liidu põhitegevusse;
        -   otsustab lepingute sõlmimise Liidu ja tema liikmete vahel;
        -   määrab kindlaks Liidu liikmemaksude suuruse ja nende tasumise tähtajad ja 
            korra vastavuses Liidu üldkoosoleku juhenditele (ametijuhendid, 
            reglemendid jne.);
        -   kinnitab ametisse Liidu direktori, direktori asetäitja ja Liidu pearaamatupidaja;
        -   kutsub kokku Liidu liikmete üldkoosoleku käesoleva Põhikirja punktides 21 ja 22 
            ettenähtud tähtaegadel ja korras;
        -   esindab Liitu suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis 
            kui teistes riikides.

Liidu juhatuse esimees kasutab ja käsutab Liidu rahalisi ning muid materiaalseid väärtusi.

Esimese allkirja õigust Liidu nimel omab juhatuse esimees, Liidu direktor. Rahalistele dokumentidele kirjutab üldjuhul alla Liidu pearaamatupidaja.

33. Juhatuse võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu konsensusega lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

34. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

35. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem, kui üks kord kvartalis.

36. Liidu juhatuse esimees esindab Liitu juhatuse nimel suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Teised Liidu juhatuse liikmed esindavad Liitu juhatuse nimel vastavalt juhatuse poolt antud volitustele.

37. Liidu juhatuse esimees:

        -    juhib Liidu jooksvaid asju ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu Liidu üldkoosoleku
              või juhatuse ainupädevusse;
        -    tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise;
        -    sõlmib lepinguid ning töölepinguid Liidu palgaliste töötajatega (kusjuures
              töölepingu direktoriga, tema asetäitjaga ja pearaamatupidajaga võib sõlmida
              peale juhatuse kinnituse saamist);
        -     võtab tööle ja vallandab töötajaid;
        -     käsutab Liidu vara ja vahendeid;
        -     väljastab volikirju;
        -     avab pankades arveldus- ja muid kontosid;
        -     annab käskkirju ja korraldusi;
        -     arendab muud tegevust, mis on vajalik Liidu põhikiirjaliste eesmärkide
              saavutamiseks.

38. Liidu juhatuse esimees on aruandekohustuslik Liidu juhatuse, revisjonikomisjoni ja üldkoosoleku ees.

39. Liidu juhatuse esimeest asendab tema puudumisel üks juhatuse liikmetest esimehe kirjalikul määramisel. Liidu juhatuse esimees määrab kindlaks ka teiste juhatuse liikmete jooksvad tööülesanded.

40. Juhatus võib moodustada direktsiooni, pannes juhatuse esimehe käesoleva põhikirja punktides 32,36 ja 37 märgitud juhatuse esimehe funktsioonid täielikult või osaliselt direktorile, vabastades nendest täielikult või osaliselt Liidu juhatuse esimehe. Direktor ja tema asetäitja on vastutavad oma tegevuses Liidu juhatuse ees. 

VII   LIIDU VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS

41. Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis   moodustuvad:  

        -    sisseastumis- ja liikmemaksudest (määratakse Liidu juhatuse poolt);
        -    majandustegevusest saadav tulu;
        -    juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikest annetustest saadud tulu;
        -    muud laekumised.

42.  Liidu sissetulekud ning nende arvelt hangitud põhi-ja väikevahendid on Liidu liikmete ühisomand. Liidu liikmetel ei ole õigust Liidu varale. Liidul ei ole õigust liikmete varale. Liit ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastustust Liidu varaliste kohustuste eest.

43. Liidu majandusaastaks on kalendriaasta.

44. Liidu vara kasutatakse:

        -    Liidu töö korraldamiseks;
        -    lepinguliste tööde tasumiseks;
        -    Liiduga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
        -    põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
        -    erifondide moodustamiseks;
        -    vajaduse korral Liidu liikmetele materiaalse abi osutamiseks
              (vastavalt juhatuse otsusele).

Liidul on õigus moodustada sihtotstarbelisi fonde.

45. Liidu raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Liidu üldkoosoleku otsusega võidakse Liidus kehtestada nn. raamatupidamislikud sise-eeskirjad. 

VIII   REVISJON

46. Liidu tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks kaheliikmeline revisjonikomisjon, milline kontrollib arvestusaasta dokumentatsiooni ning finantsmajanduslikku tegevust. Komisjon valib oma koosseisust esimehe.

47. Revisjonikomisjoni tegevus lõpeb üldkoosolekul, kus arutatakse revisjonikomisjoni aruannet.

48. Revisjon tehakse Liidus mitte harvem, kui üks kord aastas. 

IX   MUUDATUSTE TEGEMINE LIIDU PÕHIKIRJA

49. Ettepanekud Liidu põhikirja muutmiseks peavad olema Liidu juhatuse poolt kinnitatud. Liidu juhatuse esimees esitab juhatuse poolt kinnitatud põhikirja muudatused Liidu üldkoosolekule, kusjuures kavandatavatest põhikirja muudatustest on juhatus kohustatud teatama kirjalikult kõigile Liidu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne Liidu üldkoosoleku toimumist. Põhikirja muutmiseks peab muudatuste poolt olema vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) Liidu liikmetest.

X   LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

50. Liidu tegevuse lõpetamine otsustab üldkoosolek. Otsus Liidu tegevuse lõpetamise kohta   loetakse vastu võetuks, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt ¾ (kolm neljandikku) Liidu liikmetest.

51. Liidu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, milline lahendab arvel oleva vara jagamise Liidu liikmete vahel või üleandmise teistele isikutele.

Põhikiri on vastu võetud Eesti Hasartmängude korraldajate Liidu
koosolekul 22.05.1997.a. ja muudetud 14.04.2000.a.